KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ÇEREZ POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

 

1. ÇEREZ POLİTİKASI

Prof. Dr. Gül Aktan olarak web sitemizde kullanılmakta olan çerez (cookie) türleri, çerezlerin
neden kullanıldıkları ve bu çerezlerin yönetilmesi hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (KVKK) kapsamındaki yükümlülüklere uymak amacıyla bilgilendirmede bulunulmuştur. Çerez Politikasında, web sitesinin ziyaretçilerine daha iyi bir hizmet sağlanması ve işlevsel bir çevrimiçi ortam sağlamak adına kullanılan çerezler ziyaretçilere açıklanmış, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak elde edilen kişisel verilerin işlenmesinin nasıl olduğu ve kullanıcının kanuni hak ve yetkileri belirtilmiştir.

2. ÇEREZ NEDİR?

Çerez, bir web sitesi ziyaret edildiğinde sabit sürücüde veya tarayıcı klasöründe depolanan
metin dosyasıdır. Çerezler aracılığı ile web sitesi ziyaretçilerine sunulan hizmetin daha hızlı ve işlevsel olması amaçlanmaktadır. Web sitesi ziyaretçisine göre kişiselleştirilmiş bir çevrimiçi ortamın sağlanması çerezler aracılığı ile sağlanmaktadır. Ziyaretçilerimiz çerez kullanımına ilişkin tercihlerini belirleyebilmekte ve değiştirebilmektedir. Aynı şekilde ziyaretçi çerezlerin silinmesini talep etme hakkına da sahiptir.

3. ÇEREZ POLİTİKASI VE AYDINLATMANIN AMACI

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında aydınlatmanın amacı, Prof. Dr. Gül Aktan’a
ait, yönetilmekte olan ve https://gulaktan.com alan adı üzerinden ulaşılan internet adresinin kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un “veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi, sitenin kullanımı ile ilgili olarak toplanan veya kullanıcıların kendi girmiş oldukları kişisel verilerin toplanma şekli, işlenme amacı, hukuki nedenleri ve kullanıcıların hakları konularında kullanıcılar olarak tarafınızı bilgilendirmektir.

4. AYDINLATMAYA İLİŞKİN TANIMLAR

Aydınlatma metninde geçen;
a-) Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
b-) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
c-) Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
ç-) KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
d-) Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin
kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ

https://gulaktan.com internet sitesi üzerinden verilen hizmet ve gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin
olarak, Performans ve Analiz Çerezleri kullanılmaktadır. Elde edilen ve işlenen veriler arasında giriş

yapılan sayfalar, yönlendirmeler, erişim sağlayan kullanıcının platform tipi, tarih/saat bilgileri gibi
ayrıntılar yer almaktadır.
Kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kanun’un 4. maddesinin 2. fıkrasına uygun olarak,
a-) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
b-) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
c-) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
ç-) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
d-) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme
ilkelerine riayet edilecektir.

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz 6698 sayılı KVKK’nın 5. ve 6. maddeleri doğrultusunda,
a-) Kanunlarda açıkça öngörülme,
b-) Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
c-) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
ç-) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
d-) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
e-) Gerekli olması halinde siz kullanıcılarımızın açık rızası alınarak işlenecektir.

7. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
çerçevesinde paylaşılabilmekte, fakat üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

8. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA DAİR HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizle ilgili olarak, 6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesine göre;
a-) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b-) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c-) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç-) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d-) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e-) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f-) Yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g-) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ-) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

9. ÇEREZLERİN NİTELİĞİ VE AMACI

Çerezler, internet sitelerini ziyaret ettiğiniz tarayıcınız (browser) aracılığıyla kullanmış olduğunuz
bilgisayarınızın sabit diskinde saklanan bilgileri ifade etmektedir. Çerezler, gerek ziyaret ettiğiniz
internet sitesinde size daha iyi bir deneyim sunmak, gerekse de sonraki ziyaretlerinizde
kişiselleştirilmiş bilgiler ile deneyiminizi iyileştirmek için kullanılmaktadır.

Tarafımıza ait internet sitesi olan https://gulaktan.com sitesine giriş yapmanız ile birlikte tarafınızın da onayıyla çerezler işlerlik kazanacak, siz internet sitesi sisteminden çıkış yapma talebinizi tarafımıza ulaştırıncaya kadar çerezler, sisteminizde depolanacaktır.
Prof. Dr. Gül Aktan’a ait web sitesi için sitemizde Performans ve Analiz Çerezleri kullanılmaktadır. Elde edilen veriler arasında giriş yapılan sayfalar, yönlendirmeler, erişim sağlayan kullanıcının platform tipi, tarih/saat bilgileri gibi ayrıntılar yer almaktadır.

10. ÇEREZLERİN YÖNETİLMESİ

Cihazınıza herhangi bir çerezin yerleştirilmesini istemiyorsanız çerezlerin kullanımına itiraz
edebilirsiniz. Bunu, örneğin, internet tarayıcınızdaki ilgili ayarlar aracılığıyla gerçekleştirilebilirsiniz.
Ancak bu durumda, bu internet sitesinin tüm fonksiyonlarını tam olarak kullanamayabilirsiniz.
İnternet sitemizde bireysel çerezleri veya hizmetleri devre dışı bırakmak istemeniz durumunda,
aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla yaygın olarak kullanılan internet tarayıcılarında çerezleri devre dışı bırakmaya ilişkin ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.
Web sitesini kullanan kullanıcılarımıza siteye girişlerinde kullanım kalitesini arttırmak, site kullanımını kolaylaştırarak kullanımdan alınan faydayı arttırmak ve web sitemizi geliştirip güvenlik açıkları ihtimalini önlemek gibi amaçlarla kullanıcıların web sitesine girdiklerinde ziyaret ettikleri bölümlere ilişkin verileri, kullanıcılarımızın yasal haklarını gözeterek KVKK kapsamında işliyoruz. Kullanıcılar, siteye giriş yaptıkları andan başlayarak, iletişim formunu kullanmaları da dâhil, ayrılmalarıyla son bulan süreçte, buraya kadar bahsedilen verilerin işlendiği konusunda bilgilendirildiklerini ve bu kapsamda https://gulaktan.com internet sitesi tarafından gerçekleştirilecek veri işleme sürecine “açık rızalarının” olduğunu kabul ve beyan ederler. Kullanıcılar, web sitelerinin çerezler aracılığıyla kişisel verilerini işlemesini / depolamasını engelleyebilirler. Kullanıcılar çerez kullanımını, çeşitli yollardan engellemeyebilmektedirler. Kullanıcı olarak eğer çerez kullanımını önlemek istiyorsanız;
Chrome tarayıcılarda, Ayarlar> Gizlilik ve Güvenlik> Çerezler ve Diğer Site Verileri yolundan veya
chrome://settings/cookies adresinden tercih edebilirsiniz.
(Bilgi için; http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647)
Microsoft Edge tarayıcılarda, Ayarlar > Site İzinleri yolu üzerinden çerez tercihinizi yapabilirsiniz.
(Bilgi için; https://support.microsoft.com/en-us/search?query=enable%20cookies%20in%20edge)
Internet Explorer tarayıcılarda, Araçlar düğmesini ve ardından İnternet Seçeneklerini seçiniz > Gizlilik sekmesine tıklayınız > Ayarlar bölümünden “Gelişmiş” bölümüne tıklayınız.
(Bilgi için; https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage cookies) Firefox tarayıcılarda, Seçenekler > Gizlilik ve Güvenlik yolundan veya about:preferences#privacy adresinden, çerezleri sistem için devre dışı bırakabilirsiniz.
(Bilgi için; http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies)

iOS Safari tarayıcılarda> Tercihler > Gizlilik yolundan, çerezleri devre dışı bırakabilirsiniz.
(Bilgi için; https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR)

11. HAKLARINIZA İLİŞKİN BAŞVURU YÖNTEMİ

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, internet sitemizden temin edebileceğiniz Kişisel Veri Talep Formunu doldurarak;
Islak imzalı şekilde, Lider Centrio Mansuroğlu Mah. 1593/1 Sok. No: 6 C Blok Kat: 8 D: 77
Bayraklı/İZMİR
adresine şahsen başvurarak veya noter kanalı ile göndererek ya da
İlgili başvuru formunu 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik
imzanızla” imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formunuzu, drgulaktan@gmail.com
adresine göndereceğiniz e-posta ile iletebilirsiniz.
Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız
sonuçlandırılacaktır. Fakat ayrıca bir maliyet doğması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu
tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.